TVŮRČÍ TÝM K3K REALIZUJE

ZMĚNA JAKO NEVYHNUTELNÝ IMPULS PRO BUDOUCNOST

Přednáškový cyklus konferencí

2017 - 2019

Praha, Česká Republika

ZAREGISTRUJTE SE

Termín 2. konference proběhne v roce 2019.

Žijeme v době dynamických změn, kdy staré umřelo, ale nové se nestačilo zrodit.
Každý z nás cítí, že musí přijít změna a že se nám otevírají dvě cesty možného vývoje.
První vede do nesvobody, k odebírání lidských práv, ta druhá naopak k procitnutí vědomí,
ke vzájemnému respektu a ke svobodě
.

NAVAZUJEME NA KURZ ŽIVÉHO PŘEDNÁŠENÍ

Ve dvou bězích Kurzu živého přednášení, které probíhaly v letech 2015-2018, se nám podařilo úspěšně dovést přes 30 účastníků k přednášce před veřejností. Uvědomujeme si však, že je nutné v přednášení setrvat.

Přednáškový cyklus věnovaný tématu „Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost“,
tak otevírá prostor nejen pro absolventy našeho kurzu, vystoupit a předat veřejnosti témata,
jež mohou druhé inspirovat a obohatit a zároveň jim pomoci získat praxi v jejich přednesu.
Do programu konference zařazujeme i panelovou diskuzi pro otázky a odpovědi.

ČTYŘI TÉMATA

PROČ TÉMA ZMĚNY?

Žijeme ve světě velkých změn. Žijeme ve světě zvratů, nárůstu nejistoty z budoucnosti a to ve všech oblastech lidského života. Pryč je doba, kdy člověk přirozeně následoval životní hodnoty předchozích generací, zformovaný výchovou a poměry společnosti. Zanikají tradice, rozpadají se vztahy, mizí morálka, úcta k druhým, ochota pomáhat, touha spojovat se s nitrem druhého člověka. Naskýtá se tak otázka, co se to vlastně stalo? Jak se k tomu všemu máme postavit?

Dnešní svět umožňuje člověku dospět, vytrhává ho z lůna neuvědomělého dětství, odebírá mu jeho jistoty a nutí ho jednat z vlastního popudu. Člověk tak dnes stojí doslova obnažený a osamocený, avšak s probuzeným uvědoměním, že nyní vše záleží na něm.

Dospěli jsme se do doby nové individuality se vším, co k tomu patří. Její temná strana vede k otevřenému individualismu, vyvěrajícího ze sil ega, který dnes již zcela otevřeně boří, vědomě lže, překrucuje, využívá a ničí. Avšak v tom všem probuzená individualita nabízí světlou stránku jako východisko. Možnost naučit se rozlišovat, vědomě se rozhodovat a svobodně konat. Poznat kdo skutečně jsme, jací chceme být a kam chceme v životě směřovat.

Změna tak nemusí být nepříjemnou událostí, která nás dotlačila nedobrovolně jednat, může být naopak impulsem, který promění náš život k lepšímu. Stačí k tomu jedna jediná myšlenka. Jeden změněný postoj k sobě, ke druhým, ke světu. Říká se, že pokud se člověk dobrovolně nevyvíjí sám, je nedobrovolně vyvíjen. A k vývoji vždy změny patří, jsou spouštěčem. Je vždy lepší uchopit svůj život do vlastních rukou, než to za nás udělá někdo jiný.

Přednáškový cyklus Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost jsme se rozhodli vytvořit přesně z tohoto popudu. Proměnit nutnost změn ve výhodu. Ve 4 konferencích, ve 4 setkáváních, budou vždy 4 přednášející hledat tyto impulsy. Impulsy jak pozitivně změny mohou zasahovat do našich životů a to především pokud to budou naše změny, které jsme se rozhodli udělat.

KONCEPT PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU

Letos bychom vás chtěli provést tímto tématem. Budeme hledat princip změny v různých oblastech našeho života. Konferenční cyklus má však ještě další praktické cíle. Umožnit absolventům kurzu živého přednášení vystupovat před veřejností a zdokonalovat se v řečnickém řemesle. Uvědomujeme si totiž, že i v dnešním moderním světě, je přednášení, jako forma předávání myšlenek a osobních zkušeností, stále jedna z nejúčinnějších, jak zapůsobit na nitro druhého člověka a co víc, chceme z přednášení udělat živý dialog s publikem. Proto jsme zapojili do programu panelové diskuze k živé debatě účastníků s přednášejícími.

Náš přednáškový cyklus nemá být komerčním projektem, s vyhlášenými řečníky za účelem zisku, takových je dnes všude dost, ale spíše uvnitřněnou událostí, která může zasáhnout do myslí a srdcí všech, kteří jako hledající jsou na cestě. Přednášení, pokud je opravdu živé, je totiž stále uchráněno, temné straně individualismu. Naučit se přednášet, je dlouhá cesta, která vyžaduje opravdovost, sílu, vůli a lásku k lidem, ale také čas opravdové přípravy, kdy nejde nic zamaskovat, zakrýt či ošálit.

ORGANIZAČNÍ TÝM

avatar

Ondřej Říha

Realizátor
a Manažer K3K týmu
avatar

Jitka Romanutti

Manažerka pro styk
s veřejností
avatar

David Šeterle

Manažer marketingu
 

Anthroposofií se zabývá od svých 23 let. Absolvent Waldorfského semináře. V letech 2013-2014 koordinoval skupinu o Sociální trojčlennosti v Praze. V roce 2013 hlavní koordinátor konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání „Svobodná firma“. Od roku 2015 se soustředí na realizaci kurzů v oblasti řeči a slova.

Působí jako zakladatel a ředitel kreativního studia Vibes Vision se zaměřením na branding, profesionální fotograf, hudební producent a Business Development manažer v IT oblasti.

Ondřej Říha má za sebou bohaté zkušenosti s prací v nadnárodních korporátech stejně jako s prací v malých neziskových organizacích. Soustředí se na pracovní procesy, spolupráci, práci na projektech, kde se snaží aplikovat anthroposofické myšlenky a principy sociální trojčlennosti. Zabývá se mentoringem a poradenskou pomocí.

www.vibes.cz
www.ondrejvibes.com
www.vibesvision.com

Působí na waldorfské škole v Příbrami 18 let jako učitelka, výchovná poradkyně, personalistka. Umění (hudba, divadlo, zpěv, mluvené slovo) se snaží využít jako možnost vyjádření, předávání, léčení a společného dorozumívání.

Mediátorství se věnuje jako cestě a pomoci při řešení konfliktů, hledání společné pravdy, působení jednotlivce uvnitř společenství a fungování společenství samotného. Mentorství nabízí jako formu zprostředkování, pomoci a předávání prožitého a zpracovaného.

Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí vidí jako odpověď na potřeby místa, času, situace, zúčastněných a společnosti. Společné tvoření vnímá jako cestu hledání, naplňování, sebepoznávání a vývoje.

Pracuje v české reklamní agentuře jako account manažer – má na starosti klienty a koordinaci zakázek. Pohybuje se mezi velkými rybami, ale stále sází na to, že efektivnost a rychlost se neobejdou bez hodnot, pečlivosti a zejména na vztazích mezi lidmi.

V roce 2015 dostudoval dálkový obor na Akademii sociálního umění Tabor. Během té doby nasál principy „léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie“, které ale kromě osobního rozvoje používá v docela jiné oblasti. V roce 2013 se podílel na organizaci konference "Svobodná firma" o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání.

David miluje organizování a společnost svých přátel. Rád běhá a obdivuje umění. Hledá v životě věci, které dávají smysl a jsou opravdové. Proto se také podílí na organizaci "Kurzu živého přednášení".

Po pěti letech různorodých aktivit – od divadelních projektů až po spoluorganizování různých vzdělávacích seminářů a konferencí - se teď zaměřuje hlavně na svou profesi, několik málo projektů v oblasti waldorfské pedagogiky a hlavně na své přátele.

HARMONOGRAM

Slavnostní zahájení

10:00

Jak zrcadlí nadnárodní korporace společenskou krizi hodnot?

Miroslav Zahrádka

10:15

Přestávka

10:55

Baťův impuls jako cesta k hledání svobody a tvůrčí síly skrze vědomou a naplňující práci

Ondřej Říha

11:10

Oběd

11:50

Jak se může učitel ve waldorfské škole podílet na rozvoji tvořivého myšlení dětí?

Jindříška Kocvárová

13:20

Přestávka

14:00

Waldorfská škola jako možnost celostně fungujícího svobodného společenství

Jitka Romanutti

14:15

Plénum

15:10

Slavnostní ukončení

16:10

DÍL PRVNÍ: POTŘEBUJEME ZMĚNY?
18. 03. 2017

První konferenci jsme zaměřili na změny v oblastech práce a školství. Co nám dnes nabízejí prostředí korporátních společností a jaký mají vliv na svobodu člověka - zaměstnance? Jak se postavit narůstající byrokracii, prázdnotě a nezájmu díky postupující všudypřítomné globalizaci? Zároveň jsme si připomněli myšlenky velkého podnikatele Tomáše Bati. Mají ještě význam dnes, v době narůstajícího individualismu? Prakticky jsme si ukázali, jak aplikovat některé Baťovy myšlenky hospodářské nezávislosti na naše každodenní finance.

V oblasti školství jsme věnovali waldorfské pedagogice. Tvůrčí myšlení člověka začíná právě v dětství a cesta k jeho rozvinutí vede přes celostní vzdělávání a zvláště přes umělecký rozvoj osobnosti. Školu, všem nám dobře známou instituci, můžeme vnímat jako společenství dětí, učitelů a rodičů. Všichni víme, že učitelovo pole je ohraničeno rodičovskou výchovou dítěte a že na druhou stranu zase rodič předává své dítě na velkou část dne právě učiteli. Potenciál školy jako cestu spolupráce dětí, učitelů a rodičů jsme pozorovali na praxi waldorfských škol.

ROZPIS PŘEDNÁŠEK

Miroslav Zahrádka

10:15

Jak zrcadlí nadnárodní korporace společenskou krizi hodnot?

Ve své přednášce se budu snažit reflektovat proměny, které se odehrály za mého více než dvacetiletého působení ve velké nadnárodní korporaci. Do jaké míry je omezována svoboda jednotlivce? Jaký vliv na práci ve firmě mělo postupné zavádění IT techniky do všech oblastí pracovních činností? Jak se proměňovala firemní kultura? Jak ovlivňuje "moderní" manažerské řízení motivaci zaměstnanců? A jak to vše souvisí s celospolečenskou krizí západní civilizace? Na tyto všechny otázky se ve své přednášce budu snažit hledat odpovědi.

Více o přednášce

Moje přednáška byla v podstatě biografickým pohledem na nedávno ukončené více než 20-leté působení v nadnárodním koncernu a umožnila mi lépe uzavřít celou jednu dlouhou kapitolu mého profesního života. Snažil jsem se analyzovat a popsat, jak se během těchto let proměňovalo pracovní prostředí a firemní kultura vlivem majetkových změn, ekonomické recese, prostoupením IT techniky všemi firemními procesy a v posledku i nástupem nového nejvyššího vedení české pobočky. Přísně hierarchická struktura nadnárodních koncernů brání rozvoji svobodného a tvořivého přístupu k práci. „Moderní“ manažeři povětšinou nejsou schopni přesvědčit své podřízené o firemní vizi, což přináší ztrátu motivace a osobní iniciativy. Orientace na zisk a neustálý ekonomický růst bez respektování sociálního aspektu vede k bezohlednosti, přetvářce a nečestnému konkurenčnímu boji. Rozhodl jsem se opustit nesvobodné prostředí velké korporace, abych se pokusil lépe uplatnit svoje schopnosti a zažít upřímnost, spolupráci a bratrství.

Přednáška pronesená na žhavé půdě Anthroposofické společnosti byla pro mě, netrénovaného řečníka, velkou výzvou a hodnotnou zkušeností. Rozhodl jsem se, že pro mě bude prospěšné, když se přihlásím na podzimní pokračování kurzu Živého přednášení, který pořádá tvůrčí tým K3K.

Ondřej Říha

11:10

Baťův impuls jako cesta k hledání svobody a tvůrčí síly skrze vědomou a naplňující práci

"Neboj se ničeho, měj odvahu! Bude to těžké! Je to těžké, ale lehké věci jsou jen pro nádeníky." Myšlenkami Tomáše Bati se intenzivně zabývám poslední rok. Jaká byla individualita tohoto výjimečného podnikatele, jež dosahovala roviny VELKÉHO MUŽE? Je odkaz Tomáše Bati jen mementem své doby, anebo může být impulsem ke změně v myšlení a chování v naší práci? Ve své přednášce bych vám rád odkryl několik momentů z Baťovy biografie a propojím jeho myšlenky s mými zkušenostmi, které jsem za svou dobu bohaté praxe v různorodém pracovním prostředí získal. Jak převést ideu autonomní výrobní jednotky v Baťově podniku do života pracujícího na volné noze? Jak práci přivést k radosti, ke svobodě a k umění? To bych vám chtěl přiblížit ve své přednášce.

Více o přednášce

„Dokážeme naplno formovat naši osobnost, a to díky porážkám, utrpením a zklamáním, které dávají možnost mobilizovat vůli, zejména v mladém věku?“ To je jedna z nosných myšlenek, která mě zaujala při četbě knihy „Geniální podnikatel Tomáš Baťa“ od Antonína Cekoty a stala se ústřední myšlenkou první části mé přednášky. Co stálo za genialitou Tomáše Bati? Říká se, že k naplnění naší životní cesty, si musíme připravit to nejvhodnější prostředí, a také se říká, že skrze utrpení člověk roste. Když Tomáši Baťovi bylo 20 let, měl za sebou tři velké krize, ze kterých se dokázal rychle poučit a zocelený zkušenostmi a těžkým ševcovským řemeslem se pouští do velkovýroby. Jaké impulsy a zkoušky Tomáše Baťu připravily na úlohu mezinárodního velkopodnikatele? O tom jsem hovořil ve své přednášce.

Druhou část přednášky jsem pojal co nejvíce prakticky. Podívali jsme se na Baťovu hospodářskou nezávislost: „Jmění vychovává. Hospodaření není pouze šetření peněz. Šetření je pouze trpná negativní část hospodaření. Na prvním místě je umění vydělat, na druhém moudře vydat a na třetím šetřit.“ Kolik z nás má pod kontrolou rodinné finance? Žijete od výplaty k výplatě? A jak si dokážete plánovat své příjmy? Ve své přednášce jsem se snažil ukázat, jak velkou změnou můžeme projít, pokud vědomě dostaneme své finance pod kontrolu a začneme plánovat své příjmy na týdenní bázi, přesně jako výrobní autonomní dílna v Baťově závodě. Podívali jsme se, jaké to může přinést pozitivní změny, které vedou k novému pohledu na práci, kdy se práce stává tvořením, vycházejícím ze svobody, radosti a spolupráce s ostatními lidmi. Tento nový přístup může vést k větší sebejistotě, svobodě, stabilitě a kontinuitě a také k novým mnohem zajímavějším a lépe placeným pracovním příležitostem.

Jindříška Kocvárová

13:20

Tvořivé myšlení a jeho rozvoj u dětí ve výuce

Jak se může učitel ve waldorfské škole podílet na rozvoji tvořivého myšlení dětí a co tento tvůrčí přístup a proces může přinést za nový impuls a změnu při uchopování různých otázek v pracovním životě? Na několika konkrétních zkušenostech se pokusím podělit o své zážitky a prožitky, se kterými jsem se na své téměř 22 leté pouti jako waldorfský pedagog a rodič setkala.

Více o přednášce

Ve své úvaze nad tvůrčím přístupem k výuce, jsem vycházela ze svých více jak dvou desítek let nasbíraných a prožitých zkušeností na waldorfské škole. Jak probudit v dětech zájem o svět? Jak to zařídit, aby tento zájem byl tvořivým, naplněným a radostným? Celostním a vyváženým vzděláváním, které zajistí jednotu intelektuálního, uměleckého a rukodělného rozvoje osobnosti.

A takové vzdělání nabízí právě škola waldorfská, která je beze zbytku také školou lidskosti. Nepodřizuje se diktátu ekonomiky, orientuje se jen a jen dle vyvíjejícího se člověka - dítěte a také hledá podmínky pro co nejkomplexnější rozvoj jeho životních sil. Děti tak mají možnost získat především životní zdatnost, odvahu a radost ze života.

Jitka Romanutti

14:15

Waldorfská škola jako možnost celostně fungujícího svobodného společenství

Může být škola místem vědomého, svobodného a vzájemného rozvíjení se a tvoření? Lze výchovně - vzdělávací systém waldorfské školy tvořit a ovlivňovat společně? Jak propojit tři články rodič – učitel – žák impulsem změny ve školním společenství? Nad těmito tématy se bude zamýšlet a nalézat odpovědi Jitka Romanutti, působící na Waldorfské škole v Příbrami jako učitelka, matka, preventistka, ale zejména jako jeden z  mnoha účastníků dění tohoto společenství již 20 let.

Více o přednášce

„Může být škola místem vědomého, svobodného a vzájemného rozvíjení se a tvoření?“ S touto otázkou jsem se pokoušela hledat odpovědi v mých vlastních zkušenostech dvacetiletého působení na Waldorfské škole v Příbrami. V mé přednášce jsem se zamýšlela nad myšlenkou, jakou „bytostí“ by měla škola být, co by měla naplňovat, čím se inspirovat. Uvedla jsem, že škola jako taková je ideálním prostorem v setkávání se a působení tří základních a na sobě závisejících článků - dětí, rodičů a učitelů. Waldorfské školy tedy nabízejí setkání se těchto tří světů, které jsou spolu bytostně propojeny a podílí se nejen na výchovně vzdělávacím procesu, ale i životě celého společenství. Pokud si tedy účastnící dokáží uvědomit, že jsou součástí tohoto celku a že celek se zároveň odráží v nich samých, může být takové společenství silným polem vývoje a tvoření.

Nastínila jsem dále možnost uspořádání pracovních skupin, ve kterých působí společně učitelé i rodiče. Skupiny věnující se lidem, ekonomice, vzdělávacímu procesu, propagace atd. Uvedla jsem možnosti, jak propojovat ve vzájemném působení rodiče, žáky a učitele, jak řešit úskalí v komunikaci a jak se např. společně vzdělávat a tvořit. Pracovní společenství mohou ovlivňovat způsob života svobodných osobností. Zkušenostmi a spoluprací v  těchto společenstvích se může člověk stávat sociální bytostí. Jako příklad takové spolupráce uvádím vizi Waldorfské školy v Příbrami, která vznikla společným úsilím učitelů a rodičů: „Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím, utvářející sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Na závěr mé přednášky jsem se zamýšlela nad impulsem změny ve vnímání a prožívání přednášení jako takového a jeho smyslu. Přednášení je tedy možností skutečného setkání, které nefunguje pouze duálně - přednášející a posluchač, ale všichni se vzájemně podílejí na obsahu jako takovém. Závěrečná diskuze v kruhu se všemi zúčastněnými byla toho příjemným důkazem propojení. Přednášející tedy tvoří to, co chce předat, na základě svých hlavních myšlenek spolu s posluchači, ale i díky prostředí, situaci, potřebám daného místa a času. Toto jsem vnímala jako silný impuls, možnou změnu v přístupu, základ pro skutečně živé přednášení. Všem zúčastněným děkuji za to setkání.

David Šeterle

Moderování konference a panelové diskuze

Více o moderování

V roli moderátora jsem doprovázel naše čtyři přednášející celý den. Změny v lidském životě vždy byly, jsou a budou. Na přelomu 20. a 21. století nás ale změny zaskočily v nebývalém množství: technologický pokrok, společenské proměny, ekonomický tlak, možnosti rozvoje osobnosti. Ale hlavně se nám, více než předchozím generacím, nabízí výzva svobodné volby. Utváříme své životy a mnoha změnám se tak vystavujeme cíleně! Lidově se říká, že „změna je život.“ Co to ale vlastně „změna“ je a jaký fenomén pro nás představuje ve skutečnosti?

Daleko snadnější je pro člověka popsat, s čím a jak je nespokojený. A i výčet těch společenských, ekonomických či osobních problémů, u nichž naději na změnu skoro ztrácíme, je veliký. Přesto jsme se s našimi přednášejícími snažili popsat změny, které jsme do své práce a do svých životů integrovali. Změny, které nesou svůj plod velice pomalu, ale přesto nám dávají smysl i naději, že právě toto je krok k budoucnosti, který vede k pomalým a trvalým změnám.

DÍL DRUHÝ: TAJEMSTVÍ ROZHODOVÁNÍ
Upřesníme

Možnost rozhodování v dnešní době patří k jednomu ze základních pilířů svobodné společnosti. S rozvojem individuality a vědomí člověka souvisí i možnost učinit rozhodnutí ze své vlastní vůle, zcela svobodně, avšak s plnou zodpovědností k důsledkům, které naše rozhodnutí způsobí. Rozhodnutí je reálný čin s reálnými důsledky, o kterých často během rozhodování ještě nevíme. Ač je rozhodování naší každodenní činností a často se rozhodujeme zcela intuitivně, případně jednáme podvědomě na základě našich návyků, určitě každý z nás zažil situaci, kdy nás životní okolnosti donutily učinit velké rozhodnutí, které zásadně ovlivnilo naši budoucnost. Ať se jedná o změnu v zaměstnání, ve vztahu, ale i k postoji k sobě samému. Rozhodnutí se tak stává nelehkou událostí, obtížným úkolem s nejasným výsledkem, kterým jsme nuceni si projít. Ať se rozhodneme jakkoli, účinky rozhodnutí ovlivní budoucnost a většinou nejen naši.

Další oblastí je pak rozhodnutí na základě zcela vědomé vůle. Rozhodnutí z vlastního přesvědčení, rozhodnutí jako součást naší cesty, u které přesně víme její směřování. Rozhodnutí, jež nás posune, pomůže nám ve vývoji a přinese nám mnoho dobrého.

Není náhodou, že jsme druhý díl našeho přednáškového cyklu, nazvali Tajemstvím rozhodování. Rozhodování, není jen výsledným aktem rozhodnutí, ale obnáší i uvědomění okolností, které nás k rozhodování přivedly, ale i toho, co se stane po něm. Nebudeme se zabývat tím, jak rozpoznat dobré a špatné rozhodnutí. To je často nereálné. Zamyslíme se však nad tím, co se děje, když svá rozhodnutí úspěšně naplňujeme, jak získávat k jejich naplňování sílu, ale i naopak, co se děje, pokud rozhodnutí promarníme. Je důležité vědět, jak se chci rozhodnout? Jak je to se slibem? Je slib už učiněným rozhodnutím, ke kterému jsme se zavázali? Jak naše rozhodnutí ovlivnily naše životy? To jsou oblasti, kterými se touto konferencí budeme zabývat. Téma konference tak výborně zapadá do hlavního tématu změny našeho přednáškového cyklu, protože každé rozhodnutí přináší změnu a změny nás nutí k rozhodování.

DÍL TŘETÍ
PŘIPRAVUJEME

DÍL ČTVRTÝ
PŘIPRAVUJEME

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nejsem absolvent kurzu, ale rád bych také na konferenci přednášel

Ač je náš přednáškový cyklus určený především pro absolventy Kurzu živého přednášení, dáváme prostor přednášet i ostatním. Téma vaší přednášky však musí zapadat do konkrétního tématu v rámci našeho přednáškového cyklu. Zaujala vás naše idea? Ozvěte se, domluvíme si schůzku a společně se pokusíme propojit obsah vaší přednášky s naším přednáškovým cyklem.

S čím vším je třeba počítat při přednášení?

Délka přednášky je stanovena na 40 minut. Pokud budete mít přednášku kratší, nic se neděje, prodloužíme přestávku. Důležité je nepřekročit stanovený čas. Připravte se i na možné dotazy v panelové diskuzi. Vyhýbáme se používání projektoru, který odvádí pozornost od řečníka. Pro prezentaci můžete použít tabuli. Počítejte i se spoluprací s ostatními řečníky, abychom vytvořili společný most od první přednášky až k závěrečné diskuzi.

Mohu na konferenci pozvat své známé?

Ano, konference se snažíme zpřístupnit co nejširší veřejnosti. Proto jsme zohlednili i cenu vstupného, které využíváme k pokrytí všech nákladů, spojených s konferencemi. Navíc vždy bude k dispozici kvalitní občerstvení a dostatečně dlouhé přestávky, určené k propojování a navazování kontaktů.

Téma mě zaujalo, mám však ještě nějaké otázky, jak vás můžu kontaktovat?

Jsme otevřeni novým impulsům, nové formě spolupráce a novým výzvám. Pokud nám cokoli chcete sdělit, či se na cokoli zeptat, napište nám zprávu. Zpětná vazba je vítaná. V případě dotazů na konkrétního řečníka, dotaz předáme a poprosíme ho o odpověď.

REALIZOVALI JSME

Tvůrčí tým K3K je skupina lidí se zájmem o anthroposofii s potřebou pracovat pro okolní svět. Jsme otevření novým impulsům a spolupráci s dalšími lidmi a organizacemi. Soustředíme se na projekty, ve kterých se snažíme naplňovat principy sociální trojčlennosti. Tvůrčí tým K3K vznikl za účelem realizace konference „Svobodná firma“, jež byla v roce 2013 vyvrcholením práce pražské pobočky o Sociální trojčlennosti při Anthroposofické společnosti.

K3K projekty, které jsme realizovali:

Atholl Palace Hotel
2016-2017 Léčivá a inspirativní moc hlasu

Kurz rétoriky pod vedením herce Alfreda Strejčka s uměleckým vystoupením na veřejnosti

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2015-2016 Kurz živého přednášení

Řečnický kurz k rozvoji přednášení se závěrečným vystoupením na veřejnosti

Navštívit web

Atholl Palace Hotel
2013 Konference Svobodná firma

konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikaní

Navštívit web

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Vyplňte formulář a zjistěte, jak se na kurz dostat

Pro navigaci musíte vyplnit formulář.
MÍSTO KONFERENCÍ

Anthroposofická společnost
Hošťálkova 392/1D
169 00 Praha 6
Česká republika

KONTAKT

Organizace konferencí
kontaktujnas@k3k.czNAŠI PARTNEŘI

Děkujeme všem našim partnerům, že nám pomáhají s realizací tohoto přednáškového cyklu

back to top